ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ


Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των € 6.355.037,12 διαιρούμενο σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 έκαστη.

Οι κύριοι μέτοχοι της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
WISE MANAGEMENT SA              7.150.662 41,632
ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ              7.127.656 41,498
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ              1.034.447   6,023
Λοιποί Επενδυτές (1)              1.863.011 10,847
ΣΥΝΟΛΟ           17.175.776 100,00

(1) Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας