ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ


Το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των € 6.355.037,12 διαιρούμενο σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 έκαστη.

Οι μέτοχοι της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ANDROMEDA SEAFOOD S.L.         10.048.120   58,50
ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.           7.127.656   41,50
ΣΥΝΟΛΟ         17.175.776 100,00

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας