ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 22.000 τ.μ. της εταιρείας βρίσκονται στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 15 χλμ. από την πόλη της Κορίνθου και 110 χλμ. από την πόλη της Αθήνας. Η τοποθεσία του εργοστασίου αποτελεί  συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σε όλη την χώρα.

Η παραγωγική μονάδα αποτελείται από δύο γραμμές παραγωγής (μονάδα εξώθησης και μονάδα σύμπηξης), ενώ η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ξεπερνά τους 250 τόνους ιχθυοτροφών. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται επαρκείς χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών & υλικών συσκευασίας, ετοίμων προϊόντων, καθώς και χώροι γραφείων. Το σύνολο των εγκαταστάσεων λειτουργεί με την πιστοποίηση των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών και απαιτούμενων διεθνών προτύπων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας