ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όραμα: Η εταιρεία φιλοδοξεί να καταστεί πρωταγωνίστρια στην ελληνική αγορά παραγωγής ιχθυοτροφών, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας ποιοτικές και αποδοτικές ιχθυοτροφές, καθώς και υπεραξία στον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Αποστολή:  Να εξυπηρετεί και να ικανοποιεί με επιτυχία τις ανάγκες των πελατών, συνεργατών, εργαζομένων με κοινωνική υπευθυνότητα. Η αποστολή της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ έχει άρρηκτη σχέση με την εμπιστοσύνη του πελάτη, την υψηλή ποιότητα προϊόντων και την ανάπτυξη.

Στρατηγική: Η βασική στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην ευελιξία και κατάλληλη προετοιμασία ώστε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα να ακολουθεί και να προσαρμόζεται στις αλλαγές σε παραγωγικό και οικονομικό επίπεδο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικό μας FCR … Fishfeed with Care and Responsibility

H εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ γνωρίζει ότι η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία και προσβλέπει στην συνέχισή αυτής της εταιρικής κουλτούρας